Garantie

 

Garantiebepalingen van Thermo Products BV:       (PDF versie, klik hier)

 1. Thermo Products zal opdrachten/leveringen c.q. werk, naar beste vermogen uitvoeren.

 2. Indien Thermo Products zorg draagt voor montage/installatie van door haar geleverde zaken, is de duur van de garantie beperkt tot 12 maanden na de dag dat de montage/installatie door Thermo Products is voltooid. Deze garantie behelst in dat geval de enkele verplichting van Thermo Products om in geval van ondeugdelijkheid van de betreffende werkzaamheden, deze opnieuw te verrichten.

 3. Thermo Products geeft een garantie van 10 jaar op haar systemen, mits men voldoet aan de installatie/montage en gebruiksvoorschriften, behorende bij de geleverde systemen. Op de ThermoVast en ThermoPellet rookkanalen geldt een garantie van 30 jaar. Deze garantie is niet van toepassing op eventueel lak,- of spuitwerk. Voor spuitwerk gelden bijgevoegde voorwaarden.
  Om aanspraak te kunnen maken op de garantie is een aankoopbewijs nodig. Voor 30 jaar garantie op ThermoVast en ThermoPellet rookkanalen: download hier het garantiecertificaat Ook verkrijgbaar bij uw kachel,- en haardenspecialist.

 4. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in, dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
  a) de niet-inachtneming van de installatie/montage/gebruiksaanwijzingen- bedienings - en onderhoudsvoorschriften dan wel anders dan het voorziene normale gebruik;
  b) normale slijtage;
  c) de toepassing van enig nieuw overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
  d) montage/installatie of reparatie door wederpartij of derden;
  e) in overleg met de wederpartij aangewende, gebruikte materialen respectievelijke zaken;
  f) materialen, zaken, werkwijzen en constructies voor zover op uitdrukkelijke instructie van de wederpartij aangeleverde materialen en zaken.

 5. Ter zake van door Thermo Products uitgevoerde inspecties, advisering en soortelijke verplichtingen wordt geen garantie gegeven.

 6. Wanneer binnen een installatie verschillende Thermo Products systemen zijn gecombineerd, gelden de bovenstaande garantiebepalingen per systeem uitsluitend voor het gedeelte van de installatie waarbij dit systeem is toegepast, op voorwaarde dat de toepassing conform instructies- montage en gebruiksaanwijzing van de fabrikant is. Wanneer binnen een installatie Thermo Products onderdelen worden gecombineerd met niet Thermo Products onderdelen vervalt elke aanspraak op garantie.

 7. De garantie van Thermo Products geldt niet voor door Thermo Products geleverde zaken die zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden, of indien een gebrek aan genoemde zaken het gevolg is van een ongeluk, ondeskundig gebruik, misbruik of nalatigheid en evenmin indien er sprake is van normale slijtage.

 8. Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Thermo Products gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Thermo Products met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enig garantie- hoe ook genaamd- gehouden. Indien de wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Thermo Products tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden ter zake van de door de geleverde zaak overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak op garantie.

Onze volledige verkoop,- en leveringswaarden vindt u in bijgevoegd document. Verkoop,- & Leveringsvoorwaarden.
 

Vlissingen, 11-7-2019